ΝΕΟ - Μάιος 2017: Ιδιωτική Παράλληλη Στήριξη Με Ειδικό Βοηθό

Σε ό,τι αφορά στο νομικό πλαίσιο για την Ιδιωτική Παράλληλη Στήριξη με ειδικό βοηθό, σας ενημερώνουμε ότι:

Σύμφωνα με το Άρθρο 28 (Θέματα Ειδικής Αγωγής), παράγραφος 18, του Νόμου 4186/17-9-2013 (ΦΕΚ 193/τΑ΄/17-9-2013):

«…Οι παράλληλες στηρίξεις των αυτιστικών μαθητών, καθώς και κάθε άλλης αναπηρίας ή ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης, ανανεώνονται αυτόματα κατόπιν σχετικής εισήγησης του οικείου ΚΕΔΔΥ και της σύμφωνης γνώμης των γονιών του μαθητή. Η υποστήριξη του μαθητή μπορεί να υλοποιείται και από ειδικό βοηθό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή και του Συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση στήριξης από σχολικό νοσηλευτή κατόπιν γνωμάτευσης δημόσιου νοσοκομείου».

Περισσότερες λεπτομέρειες αναφέρονται στην Εγκύκλιο Παράλληλης Στήριξης 2016-17, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄, με θέμα: «Γενικές Επισημάνσεις» άλλα και στη νέα Εγκύκλιο Παράλληλης Στήριξης 2017-18, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄, με θέμα: «Επισημάνσεις»:

«Όσον αφορά την υποστήριξη του μαθητή από ειδικό βοηθό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή, όπως προβλέπει η παρ. 18, του άρθρου 28, του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193Α), απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:

α) Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα προς τη Διεύθυνση του Σχολείου,
β) Βιογραφικό και Ποινικό Μητρώο του προτεινόμενου από την οικογένεια του μαθητή για την υλοποίηση της υποστήριξης και
γ) Σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του Σχολείου και του Συλλόγου Διδασκόντων, με καταγραφή σε σχετικό πρακτικό.

Για την έγκριση της υποστήριξης από ειδικό βοηθό δεν τίθεται προθεσμία και ο Διευθυντής του Σχολείου γνωστοποιεί εγγράφως, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, την παρουσία του ειδικού βοηθού και την ύπαρξη των ανωτέρω προϋποθέσεων».