ΝΕΟ - Μάιος 2017: Δημόσια Παράλληλη Στήριξη στο Σχολείο

Σε ό,τι αφορά στο νομικό πλαίσιο για τη Δημόσια Παράλληλη Στήριξη, σας ενημερώνουμε ότι:

Σύμφωνα με το Άρθρο 6 παράγραφος β του νόμου 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τΑ΄/ 2-10-2008):

«…β) Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, με παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, όταν αυτό επιβάλλεται από το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Η παράλληλη στήριξη παρέχεται σε μαθητές που μπορούν με κατάλληλη ατομική υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης, σε μαθητές με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης) ή όταν η παράλληλη στήριξη καθίσταται απαραίτητη - βάσει της γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ εξαιτίας των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών. Στην τελευταία περίπτωση η στήριξη από ειδικό εκπαιδευτικό μπορεί να γίνεται σε μόνιμη και προγραμματισμένη βάση. Την παράλληλη στήριξη εισηγείται αποκλειστικά το οικείο ΚΕΔΔΥ το οποίο με γραπτή γνωμάτευσή του καθορίζει τις ώρες παράλληλης στήριξης κατά περίπτωση.
Οι αιτήσεις για παράλληλη στήριξη υποβάλλονται στη διεύθυνση του σχολείου και μέσω της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης διαβιβάζονται στη Διεύθυνση ΕΑΕ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έγκριση και προγραμματισμό εκτέλεσης. Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων παράλληλης στήριξης ορίζεται από την ημερομηνία εγγραφής στο σχολείο μέχρι την 20ή Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους».

Περισσότερες λεπτομέρειες αναφέρονται στην Εγκύκλιο Παράλληλης Στήριξης 2016-17, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, με θέμα: «Νέα Παράλληλη Στήριξη με Εκπαιδευτικό ΕΑΕ, Απαραίτητα Δικαιολογητικά»:

«Σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των άρθρων 4 και 6 του νόμου 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τΑ΄/ 2-10-2008), απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση της νέας παράλληλης στήριξης ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας είναι τα κάτωθι:

Α) Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα στη Διεύθυνση της αντίστοιχης σχολικής μονάδας, προσκομίζοντας την γνωμάτευση του οικείου ΚΕΔΔΥ.
Β) Βεβαίωση φοίτησης του μαθητή/μαθήτριας. Στη βεβαίωση φοίτησης να αναγράφεται η τάξη στην οποία θα φοιτήσει ο μαθητής το Σεπτέμβριο του 2016.
Γ) Εισήγηση του οικείου ΚΕΔΔΥ για τους μαθητές /τριες που έχουν γνωμάτευση για την εκπαιδευτική ανάγκη παράλληλης στήριξης για τη σχολική χρονιά 2016-2017 σε πίνακα (αντίστοιχα για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα σχετικά πεδία στον πίνακα που επισυνάπτεται).
Επισημαίνεται ότι το οικείο ΚΕΔΔΥ εκδίδει γνωματεύσεις και εισηγείται την παράλληλη στήριξη και καθορίζει τις ώρες παράλληλης στήριξης κατά περίπτωση και σε συνέχεια σύμφωνα με τις ως άνω γνωματεύσεις συμπληρώνει τον πίνακα».

Ομοίως, με τη νέα Εγκύκλιο Παράλληλης Στήριξης 2017-18, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄, με θέμα: «Έγκριση νέας και ανανέωση παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης & Απαραίτητα Δικαιολογητικά»:

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση νέας ή την ανανέωση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι τα παρακάτω:

Α) Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα στον/στην Διευθυντή/ντρια, Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας φοίτησης του/της μαθητή/τριας,
Β) Γνωμάτευση του οικείου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε ισχύ, η οποία προσκομίζεται με την ανωτέρω αίτηση και η οποία εισηγείται αναλόγως και καθορίζει τις αναγκαίες ώρες για την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση του/της μαθητή/τριας
Γ) Βεβαίωση φοίτησης του μαθητή/μαθήτριας, στην οποία αναγράφεται η τάξη στην οποία θα φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια το Σεπτέμβριο του 2017, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο διαβιβαστικό του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας προς την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης,
Δ) Πίνακας, αντιστοίχως συμπληρωμένος στα σχετικά πεδία για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
Ε) Παιδαγωγική έκθεση του σχολείου για τον/την μαθητή/τρια είτε υλοποιήθηκε η παράλληλη στήριξη είτε όχι κατά το σχολικό έτος 2016-17, μόνο στην περίπτωση αίτησης ανανέωσης παράλληλης στήριξης.