Προσφυγή Γονέων στη Δευτεροβάθμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ)

Σε ό,τι αφορά στην προσφυγή γονέων στη Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ, σας ενημερώνουμε ότι:

1) Σύμφωνα με το Καθηκοντολόγιο της Ειδικής Αγωγής Υ.Α. Αρ. Φύλλου 449/ 3 Απριλίου 2007:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Γ6/4494/2001 (ΦΕΚ 1503 τ.Β/8.11.2001) υπουργική απόφαση «κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) των ατόμων με ειδικές ανάγκες και καθορισμός των καθηκόντων και υποχρεώσεων του προσωπικού αυτού» στα παρακάτω σημεία:

θ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 συμπληρώνεται «Στην περίπτωση που ο γονέας δε συμφωνεί με τη γνωμάτευση, ή υπάρχει αντίφαση με προηγούμενες ή από άλλο φορέα γνωματεύσεις , με ευθύνη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης συγκροτείται διεπιστημονική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι δε συμμετείχαν σε προηγούμενες αξιολογήσεις. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί μπορεί να είναι ειδικοί των προβλεπόμενων κλάδων από δημόσιους φορείς του ΥΠΕΠΘ ή του Υπουργείου Υγείας ? Πρόνοιας. Η επιτροπή επαναξιολογεί και εκδίδει την τελική γνωμάτευση.»

2) Σύμφωνα με τον Ν. 3699/2008 στο Άρθρο 5, Διαδικασία διάγνωσης:

4. Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ για τον ίδιο μαθητή, οι γονείς έχουν δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ , που συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από: έναν σχολικό σύμβουλο ΕΑΕ της αντίστοιχης βαθμίδας ως συντονιστή, έναν σχολικό σύμβουλο γενικής εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας (για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ειδικότητας Φιλολόγων), έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ 23, έναν λογοθεραπευτή του κλάδου ΠΕ 21 ή ΠΕ 26 και έναν εκπαιδευτικό ΕΑΕ για μαθητές προσχολικής ή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση.
Η οικογένεια του μαθητή μπορεί να επιλέξει και έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος γνωμοδοτεί ενώπιον της πενταμελούς ΕΔΕΑ χωρίς δικαίωμα ψήφου με αμοιβή που καταβάλλεται από το Δημόσιο και είναι ίση με την αμοιβή του εκάστοτε μέλους της πενταμελούς δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ, όπως αυτή ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση της δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ είναι οριστική.
Στην περίπτωση που υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ για τον ίδιο μαθητή και οι γονείς δεν προσφύγουν στην πενταμελή Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ, υπερισχύει η γνωμάτευση των ΚΕΔΔΥ.