Προσαρμογή και ρύθμιση του Κ.Ε.


Το στάδιο αυτό είναι το πλέον σοβαρό όσον αφορά τη λειτουργία και την απόδοση του κοχλιακού εμφυτεύματος.
Ο προγραμματισμός και η ρύθμηση του Κ.Ε. εκτελείται από ιατρούς ή ακοολόγους, αλλά πάντα υπό ιατρική επίβλεψη, μη ξεχνώντας οτι διοχετεύουμε ρεύμα κατευθείαν στο ακουστικό νεύρο, άρα πρόκειται για “ιατρική πράξη”.
Απαιτεί υπομονή και επιμονή πρώτον από μέρους του ιατρού ο οποίος κάνει κατά διαστήματα τις ρυθμίσεις του μηχανήματος προσπαθώντας να βρει για κάθε ασθενή την άριστη ένταση και διαμόρφωση με την οποία πρέπει να διοχετεύονται τα ακουστικά μηνύματα ούτως ώστε αυτός να έχει μια ευχάριστη και φυσιολογική ακοή.
Δεύτερον όταν πρόκειται για παιδιά από μέρους του λογοθεραπευτή, ο οποίος θα μάθει στο παιδί, που ουδέποτε άκουσε στη ζωή του, να μεταφράζει τα ακουστικά σήματα σε ομιλία με τη βοήθεια της παιγνιοακουομετρίας και της ακουομετρίας ακουστικής συμπεριφοράς και τρίτον από μέρους του ίδιου του ασθενή και του περιβάλλοντός του.
Ο στόχος είναι, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις της προσθετικής ακουομετρίας, της νευροφυσιολογίας της ακοής και της παιδιατρικής κλινικής ακοολογίας, να ρυθμιστεί το Κ.Ε., έτσι ώστε ο χρήστης να αποκτήσει ακουστική ουδό τέτοια που να επιτρέπει την αναγνώριση της ομιλίας, με επαρκή διακριτική ικανότητα.
Κατά τη διάρκεια των συνεδριών όταν προγραμματίζεται ο εξωτερικός επεξεργαστής ομιλίας για να παρέχει άνετα επίπεδα ακοής για την ομιλία, η λήψη αξιόπιστης ανταπόκρισης από ένα πολύ μικρό παιδί μπορεί να είναι χρονοβόρα και δύσκολη.
Τα εμφυτεύματα επιτρέπουν τη χρήση ενός αντικειμενικού μέτρου, τα Electrically Evoked Compound Action Potentials (ECAPs), τα οποία μπορούν να καταγραφούν μέσω του επεξεργαστή και μέσω της τεχνικής Neural Response Telemetry (NRT).
Αυτές οι καταγραφές χρησιμοποιούνται για να συμπληρώσουν τις συμπεριφοριστικές απαντήσεις και να παρέχουν πολύ καλύτερη ρύθμιση, άρα και ακούσματα, στα πολύ μικρά παιδιά.
Μια επιπλέον πλευρά του προγραμματισμού είναι ποια στρατηγική επεξεργασίας της ομιλίας υιοθετείται.
Αυτό επηρεάζει παράγοντες όπως ο ρυθμός με τον οποίο οι πληροφορίες στέλνονται στα κανάλια και εάν τα κανάλια διεγείρονται μαζί ή χωριστά, καθώς επίσης και διάφορα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις, μέσα σε κάθε στρατηγική, είναι ο ρυθμός διέγερσης του νεύρου σε κάθε επιμέρους ηλεκτρόδιο (rate), το εύρος του κάθε παλμού διέγερσης (pulse) και ο τρόπος ερεθισμού.
Άλλες πιο εξειδικευμένες ρυθμίσεις είναι η ευαισθησία του μικροφώνου, το κέρδος εισόδου για κάθε ηλεκτρόδιο, ο αυτόματος έλεγχος κέρδους εισόδου (AGC, Automatic Gain Control) για το σύνολο του σήματος, το επίπεδο έναρξης της διέγερσης (Base Level) και η τιμή Q (Q-value) που ορίζει στον αλγόριθμο της στρατηγικής τη μη γραμμική καμπύλη σχέσης εισόδου εξόδου διέγερσης.

Ο κάθε νέος προγραμματισμός αξιολογείται από την επίδοση του ασθενή όσον αφορά την ακουστική αντίληψη των ήχων και της ομιλίας και τη διάκριση των επιμέρους στοιχείων της φώνησης βάσει ενός πρωτοκόλλου που έχουμε δημιουργήσει για τις ανάγκες της ελληνικής γλώσσας.