Μετεγχειρητικός έλεγχος


Ο ασθενής μετά από 10 ημέρες επανέρχεται για την ενεργοποίηση του Κ.Ε. και συνεχίζει με τακτικούς περιοδικούς ελέγχους κατά τον 1°, 3°, 6°, 12°, 18°, 24°, 36° και 48° μήνα.
Όλοι οι έλεγχοι καταγράφονται σε Video ώστε να υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία για κάθε ασθενή.
Αρχικά γίνεται ο ακτινολογικός έλεγχος κατά Stanvers, για την επαλήθευση της σταθερότητας του συστήματος, δηλαδή της σωστής θέσης του ηλεκτροδίου, του βάθους τοποθέτησής του και τον αποκλεισμό τυχών μετατοπίσεων.

Ακολουθούν οι τεχνικές δοκιμασίες για τη λειτουργικότητα του συστήματος:
• Τηλεμετρία και μέτρηση των αντιστάσεων του ηλεκτροδίου.
• Ηλεκτροδιακές τάσεις (EV).
• Ηλεκτροδιακές τάσεις μετά από αλγεβρική ανάλυση (Averaged Electrode Voltages)

Συνεχίζουμε με τον έλεγχο της λειτουργίας του Κ.Ε. με βιολογικές δοκιμασίες:
• Ηλεκτρικό αντανακλαστικό του μυός του αναβολέα (ΕSR).
• Ηλεκτρικά Προκλητά Νευρικά Δυναμικά (ΕCΑP – NRT).
• Ηλεκτρικά Προκλητά Δυναμικά του Εγκεφαλικού Στελέχους (EABR).
• Ηλεκτρικές Απαντήσεις με Βραδύ Λανθάνοντα Χρόνο (ELLR ή SVR).
• Ανάλυση του feedback ακοής / έκφρασης
• Ακουόγραμμα ελεύθερου πεδίου και ομιλητική ακουομετρία.

Ο κάθε έλεγχος ολοκληρώνεται με την εξέταση κατανόησης ομιλίας του χρήστη (μόνο για άτομα με κώφωση σε προγλωσσική ηλικία) και με τη συμπλήρωση των ψυχομετρικών ερωτηματολογίων.