Εάν τα αποτελέσματα είναι ευνοϊκά, όσον αφορά την ακριβή εντόπιση της βλάβης, την καλή διεγερσιμότητα του ακουστικού νεύρου, τη νοητική δυνατότητα του υποψηφίου και τη δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης, ο ασθενής συνεχίζει τη διαδικασία, με τη συμβουλευτική και την πρώιμη παρέμβαση.
Επίσης απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η διάθεση του ίδιου και του περιβάλλοντός του να υποστεί εκπαίδευση μετεγχειρητικά και να υπάρχουν λογικές προσδοκίες για το αποτέλεσμα.


Πρώιμη παρέμβαση

Συμβουλευτική

Η χειρουργική επέμβαση

Διεγχειρητικός έλεγχος

Μετεγχειρητικός έλεγχος

Προσαρμογή και ρύθμιση του Κ.Ε.

Λογοθεραπευτική παρέμβαση