Ψυχολογική αξιολόγηση


Η ψυχολογική εξέταση εκτελείται για να προσδιοριστούν οι ασθενείς που έχουν μια οργανική εγκεφαλική δυσλειτουργία, νοητική καθυστέρηση, μη ανιχνευθείσα ψύχωση ή μη ρεαλιστικές προσδοκίες.
Αξιολογούνται επίσης πολύτιμες πληροφορίες σχετικές με την οικογενειακή δυναμική, όπως η κοινωνικοοικονομική και ψυχοκοινωνική κατάσταση, και άλλους παράγοντες στο περιβάλλον του ασθενή που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην αποδοχή και την απόδοση του Κ.Ε.
Σημαντικό είναι να καταλάβουμε κατά πόσο ο ασθενής έχει ταυτιστεί με την κατάσταση της κώφωσης αν έχει ή όχι αναπτύξει “ταυτότητα κωφού” και πόσο θα ήταν το κέρδος του από την επέμβαση η το ψυχικό του κόστος απ αυτήν.
Επίσης οι προσδοκίες και η ψυχική κατάσταση πριν την κοχλιακή εμφύτευση.
Η επιτυχία της θεραπείας εξαρτάται από την εμψύχωση του ασθενή.
Ως εκ τούτου είναι σημαντικό η επέμβαση να είναι και δική του επιθυμία.
Πολύ υψηλός πήχης προσδοκιών μπορεί να οδηγήσει σε αίσθηση αποτυχίας κατά τη διάρκεια της θεραπείας έτσι κατά τη διάρκεια του ιστορικού επιχειρείται να δοθεί μια ρεαλιστική εικόνα των δυνατοτήτων του ασθενή με το κοχλιακό εμφύτευμα.