Λογοθεραπευτική αξιολόγηση


Αποτελείται από τη λήψη ενός ιστορικού και τη διάγνωση της κατάστασης της προφορικής επικοινωνίας, της ομιλίας και της φωνής.
Το ιστορικό περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικές με διάφορα στοιχεία του ασθενή και του συγγενικού περιβάλλοντος, το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, η μέχρι τούδε εκπαιδευτική πορεία και οι εκπαιδευτικές επιλογές της οικογένειας, η θεραπευτική επιλογή και η πορεία του, καθώς και οι χρονικές και οργανωτικές δυνατότητες για την μετεγχειρητική θεραπευτική περίοδο.
Για την ανάπτυξη ενός εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος καθώς και για μια σωστή πρόγνωση του θεραπευτικού αποτελέσματος απαιτείται η χαρτογράφηση της ακουστικής και λεκτικής ανάπτυξης.
Το σημείο αυτό βοηθά στην ταξινόμηση του ασθενούς στην ομάδα των προγλωσσικών ή των μεταγλωσσικών και μας δίνει πληροφορίες για το σημείο εκκίνησης της θεραπείας.
Για την διάγνωση της κατάστασης της λεκτικής - ακουστικής επικοινωνίας χρησιμοποιούνται πρωτόκολλα ακουστικής διάκρισης της ομιλίας.
Είναι σταθμισμένες δοκιμασίες για την αξιολόγηση και εκτίμηση της ύπαρξης ή μη γλωσσικών δομών προφορικού και γραπτού λόγου και διαχωρίζουν τη φυσιολογική από τη διαταραγμένη γλωσσική ικανότητα, στους ενήλικες ασθενείς.
Η άρθρωση, η προσωδία και η φωνή των ασθενών εξετάζονται μέσω της ελεύθερης συνέντευξης και αν υπάρχουν διαταραχές εξετάζονται με επιμέρους υποδοκιμασίες.
Τα αποτελέσματα της λογοθεραπευτικής εκτίμησης, λαμβάνονται υπ όψιν στην εκτίμηση της καταλληλότητας του υποψηφίου για κοχλιακή εμφύτευση και χρησιμοποιούνται μετά από μια επιτυχημένη κοχλιακή εμφύτευση στη δημιουργία ενός εξατομικευμένου προγράμματος θεραπείας.