Υποψήφιοι ενήλικες


Μια περίοδος επαρκούς ακουστικής εμπειρίας για την ανάπτυξη κανονικής αντίληψης της ομιλίας, παραγωγής ομιλίας και γλωσσικών δεξιοτήτων πριν από την αρχή της κώφωσης είναι μια ανεκτίμητη προϋπόθεση.
Κανένα ανώτερο όριο ηλικίας δεν χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία επιλογής εφ' όσον η υγεία του ασθενή επιτρέπει μια προαιρετική χειρουργική επέμβαση με γενική αναισθησία.
Οι ενήλικοι με προγλωσσική απώλεια ακοής γενικά δεν θεωρούνται ως καλοί υποψήφιοι για Κ.Ε.
Εντούτοις, οι προγλωσσικοί ενήλικοι που ακολουθούν ένα ακουστικό - προφορικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί έχουν σημαντικό όφελος.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. Κριτήρια υποψηφιότητας ενηλίκων για Κοχλιακή Εμφύτευση

• >18 ετών
• Αμφίπλευρη σοβαρή - στα όρια της κώφωσης απώλεια ακοής
• Ελάχιστο όφελος από τα συμβατικά ακουστικά βοηθήματα (τυπικά ορίζεται με επιδόσεις στην αναγνώριση προτάσεων < 50 % σωστά στις καλύτερες συνθήκες ενίσχυσης)
• Καμία ιατρική αντένδειξη