Διάγνωση της βαρηκοΐας


Η ακοολογική αξιολόγηση είναι ο αρχικός τρόπος καθορισμού της καταλληλότητας για κοχλιακή εμφύτευση. Ελέγχεται ο υποψήφιος για να διαπιστωθεί ο βαθμός και η εντόπιση της ακουστικής βλάβης και ο βαθμός λειτουργίας του ακουστικού νεύρου.
Η τονική ακοομετρία (Εξέταση με τονοδότες, Τονική ακοομετρία, Ουδική τονική ακοομετρία, Υπερουδική ακοομετρία), η ακοομετρία ακουστικής αντίστασης (τυμπανομετρία και αντανακλαστικό του μυός του αναβολέα) και η ομιλητική ακοομετρία (οι τεχνικές αξιολόγησης της ικανότητας αναγνώρισης των λέξεων), είναι σημαντικά για την αξιολόγηση της ακοής και το παραδοσιακό ακοόγραμμα παραμένει πολύ χρήσιμο στη σύνοψη των αποτελεσμάτων της βασικής ακοολογικής αξιολόγησης.
Με τα Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά Εγκεφαλικού Στελέχους (ABR, Auditory Brainstem Response) και τις Ωτοακουστικές εκπομπές (OAEs, Otoacoustic Emissions), τα νεογέννητα νήπια μπορούν να εξεταστούν για ακουστική αναπηρία εντός ημερών μετά από τη γέννηση και να αντιμετωπιστούν ακοολογικά μέσα στους επόμενους κρίσιμους 6 μήνες.
Τα ABR αποτελούν ένα εύκολο προσιτό και σχετικά ανέξοδο μέσο για τον προσδιορισμό της οπισθοχλιακής ακουστικής δυσλειτουργίας. Τα βραδέα ακουστικά προκλητά φλοιικά δυναμικά (SVR) συμβάλουν στην αξιολόγηση της δυσλειτουργίας του κεντρικού ακουστικού νευρικού συστήματος και των διαταραχών στην ακουστική επεξεργασία.
Οι OAEs, εξαιτίας της μοναδικής τους ευαισθησίας και ειδικότητας στην κοχλιακή δυσλειτουργία, αποτελούν την πιο πρόσφατη προσθήκη στην κλινική ακοολογική αξιολόγηση.
Σημαντικές πληροφορίες συμπληρώνουν και οι υποκειμενικές μέθοδοι εξέτασης, στα παιδιά, (εξέταση ακουστικής συμπεριφοράς (behavioral audiometry)).
Τέλος, σε ασθενείς που δεν δίνουν ακοομετρικές απαντήσεις ή σε ασθενείς για τους οποίους υπάρχει προβληματισμός για την προσδοκώμενη ωφέλεια της κοχλιακής εμφύτευσης, σύμφωνα με τα δεδομένα της ακοολογικής εκτίμησης, χρησιμοποιείται η ηλεκτρική εξέταση του ακρωτηρίου (Electrical Promontory Test ή PROM Test).
Με ισοφορτισμένα ερεθίσματα εκτελούνται διάφορες δοκιμασίες με τις οποίες αξιολογείται η ζωτικότητα των νευρικών στοιχείων του ακουστικού νεύρου.
Οι μετρήσεις που γίνονται με την εξέταση του ακρωτηρίου είναι oι εξής:
1) ο ουδός ηλεκτρικής διέγερσης,
2) ο ουδός ανοχής της ηλεκτρικής διέγερσης,
3) η διάκριση των συχνοτήτων,
4) η διάκριση του χρόνου και
5) η κόπωση του νεύρου.
Η έλλειψη απάντησης από τον ασθενή θεωρείται γενικά ότι είναι αντένδειξη για τη κοχλιακή εμφύτευση. <